ဖူးတံ၀င့္လို႔ခ်ီ

ရဲသွ်မ္း ရဲ႔ စတုတၳေျမာက္ ၀တၳဳတိုစု feb မွာ ထြက္ပါမယ္။လင္းလြန္းခင္စာေပ ကထုတ္တာပါ။

No comments:

Post a comment